Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě nabile.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje
Název e-shopu: nabile.cz
Provozovatel: SUN Outdoor, spolek
Sídlo: kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc
IČ: 26575868
DIČ: CZ26575868
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vloža 40800.

Kontakt:
Telefon: +420 725 222 111
Email: info@nabile.cz
Kontaktní adresa: SUN Outdoor, spolek, Bílá 155, 739 15 Bílá

Seznam provozoven:
Pobočka v Bílé: Kavárna & obchod DOMOVJANKA, Bílá 155, 739 15
Provozní doba: informace o aktuální provozní době zde.
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího
reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů.

Informace
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny
jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.
Informace o přijímaných způsobech platby naleznete níže v sekci „Cena a způsob doručení“.
Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od
skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení
objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno
„skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení
objednávky, v případě platby převodem na bankovní účet od doby připsání částky na účet
prodávajícího. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si
zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající
kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží
spotřebitelem.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou
dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich
uplatnit.

Cena a způsob doručení

CENY PRO ČESKOU REPUBLIKU

Elektronické zaslání přes email – ZDARMA
Zaslání Českou poštou nebo přepravní službou – PPL Parcel
Hodnota zboží od 1 do 1499 Kč – cena přepravy  25 Kč
Hodnota zboží nad 1500 Kč doprava ZDARMA

Platební metody:
Dobírka: 25 Kč
Platba převodem na základě zálohové faktury: ZDARMA
Platba on-line platební branou převodem na účet: ZDARMA
Platba on-line platební branou pomocí platební karty: ZDARMA

Jak postupovat při platbě převodem na účet:
Po odeslání objednávky Vám přijde email, ve kterém najdete platební údaje pro dokončení
objednávky.

Majitel účtu: SUN Outdoor, spolek
Částka: Celková cena objednávky
Variabilní symbol: DŮLEŽÍTÉ (číslo objednávky)
Číslo účtu: 35-7703440207
Číslo banky: 0100
Účet při platbě ze Slovenska
IBAN: CZ2001000000357703440207
BIC: KOMBCZPPXXX
Po připsání částky na náš účet bude objednávka odeslána do 1 až 2 pracovních dnů. Doba
odeslání záleží na rychlosti připsání částky.

Kdy Vám vaše objednávka dorazí?
Objednávky “dobírkou” odesíláme většinou do 1 pracovního dne, nejpozději do 2 pracovních
dnů. V případě platby převodem do 1 maximálně 2 pracovních dnů po připsání částky na náš
účet.

Osobní odběr ZDARMA:
Osobní odběr na adrese provozovny (Bílá 155, 739 15 Bílá) v otevírací dobu provozovny,
není-li dohodnuto jinak.
Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, poskytne kupujícímu slevu ve
výši 5% z ceny příštího nákupu. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen
prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč,
maximálně však 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem
upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem
prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku
součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu
započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 21 dnů od převzetí zboží nebo poslední části
dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je
určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a
funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 21denní lhůtě. Kupující
nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné
v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a
zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným
nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem,
jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží
několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě
je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být
vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit
známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující
zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči
kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou
částku.
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu,
nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za
podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně
alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno
s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u
dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující
jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování,
dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u
smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor odstoupení od smlouvy Eshop nabile.cz: KE STAŽENÍ ZDE

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není
objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě
přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou
smlouvu s prodávajícím.
Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde
oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v
uváděných informacích o zboží nebo ceně.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané
vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho
množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i
předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého
požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to
povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze
uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada
pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující
požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při
převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před
převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře
dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající
neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující
v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v
době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která
znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či
neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
• bezplatné odstranění vady opravou,
• přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou
slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu
nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně),
může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení
návodu k použití.

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez
zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by
uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formulář Eshop nabile.cz: REKLAMAČNÍ LIST KE STAŽENÍ ZDE
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná
jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při
nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení
reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží
prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění
reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho
poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o
reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o
nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění
vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění,
pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující
stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny
nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby,
kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní
se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení
reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo
prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby (kočárek, zdravotnické pomůcky, aj.)
vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 dnů od jejího
uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po
dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek

Ochrana osobních údajů
Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.
Identifikační a kontaktní údaje správce
Společnost: SUN Outdoor, spolek
Sídlo: kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc
IČ: 26575868
DIČ: CZ26575868
Email: info@nabile.cz
Kontaktní adresa: SUN Outdoor, spolek, Bílá 155, 739 15 Bílá

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování
Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění
(zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z
vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní
číslo, IČ a DIČ.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b)
GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů
Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než
následujícím zpracovatelům:
• smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem
dodání zboží, seznam dopravců je dostupný v sekci „Cena a způsob doručení“, přičemž
údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail,
telefonní číslo.

Doba uložení
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování
objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od
převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.),
povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících
koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu
roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost
vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu
3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou
(to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely
daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje:
jméno, příjmení, telefon, email, adresu, IČ, DIČ.

PRO PLÁTCE DPH:
Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č.
235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího
období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku
2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující
osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, email, adresu, IČ, DIČ.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
• na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda
osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má
právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15
GDPR;
• na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům
zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím
dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
• na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného
odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro
účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
• na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
• na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě
nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.
Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k
osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také
bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad
pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu
stížnost.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije
výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)
právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o
poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je
Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách
www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to
pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu,
u prodávajícího poprvé.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud
je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby
VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz .
Tento postup není mediací dle zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.) ani rozhodčím řízením
podle zákona o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) a jeho
využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní
inspekci či na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí
a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně
neodmítne v jednání pokračovat.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)
vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Ostatní
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který
na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské
činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od
kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v
rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o
ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších
právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou
vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. prosince 2018.